สื่อการนิเทศ

ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  ประจำวันที่  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2549   โดย ผอ.หาษบูเลาะ  สาแม

สื่อการนิเทศภายใน      

 

                สื่อการนิเทศภายในฉบับนี้ เป็นการเขียนต่อจากฉบับที่แล้วในเรื่องของการบริหารเวลาที่ได้นำข้อเขียนของอาจารย์อินทิรา หิรัญสาย  ศึกษานิเทศก์ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 และนำข้อเขียนจากในหนังสือเรื่อง 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิภาพยิ่งของ Stephen R.Covey  มาเพิ่มเติม……..

                ทุกวันนี้เรามักจะได้ยินได้ฟังจากคนรอบข้างของเราว่า  ไม่มีเวลา งานมันยุ่ง งานที่คิดไม่ได้ทำ ทำแต่งานของคนอื่น ทำแต่งานนโยบาย  เมื่อเป็นลักษณะนี้ เราจะมาบริหารเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามคำเขียนของอาจารย์ที่กล่าวข้างต้น…….

                นักบริหาร หรือบุคคลทั่วไป เมื่อกล่าวถึงทรัพยากรทางการบริหาร ส่วนใหญ่จะนึกถึง และให้ความสำคัญกับ 4 M’s ซึ่งประกอบไปด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุสิ่งของ (Materials) และการจัดการ (Management) เท่านั้น โดยเข้าใจว่า ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ไม่ราบรื่น ไม่ประสบความสำเร็จ และไม่เกิดประสิทธิภาพ ถ้ามองข้ามในเรื่องของ เวลา (Time or Minute) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักอีกตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพราะ เวลา เป็นทรัพยากรที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุด เป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วอย่างเท่าเทียมกัน และมีอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถหาสิ่งใด หรือทรัพยากรทางการบริหารตัวใดมาทดแทนได้ เวลา มีแต่จะหมดไป เช่น ใน 1 วัน มี 24 ชั่วโมง หรือ 1,440 นาที ไม่มีหนทางใดที่จะหาเวลามาเพิ่มเติมได้มากกว่านี้อีกแล้ว

                วลา มีส่วนสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากการประกอบกิจกรรมใด ๆ ก็ตามย่อมต้องอาศัยเวลาทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ที่รู้คุณค่าของเวลาเท่านั้นจึงสามารถแสวงหาประโยชน์จากเวลาในการสร้างสรรค์สิ่งทีมีคุณค่า และคุณประโยชน์สูงสุดในภาระหน้าที่ โดยใช้เวลาให้น้อยลง หรือทำงานให้มากขึ้น มีผลผลิตสูงขึ้น ด้วยการกำหนดความสำคัญของกิจกรรม เพื่อการบริหารเวลา ออกเป็น 4 ประเภท คือ

1.       กิจกรรมที่สำคัญ และเร่งด่วน

2.       กิจกรรมที่สำคัญ แต่ไม่เร่งด่วน

3.       กิจกรรมที่เร่งด่วน แต่ไม่สำคัญ

4.       กิจกรรมที่ไม่สำคัญ และไม่เร่งด่วน

/ฉบับหน้า….วางแผนการบริหารเวลา

 

Advertisements
This entry was posted in ข่าวสารและการเมือง. Bookmark the permalink.

1 Response to สื่อการนิเทศ

  1. prapai says:

    หวัดดีครับท่าน ผอ. คงสะบายดีนะครับท่าน ทางผมสะบายดีครับ ขออนุญาตนำบทความท่านไปลงบล๊อคนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s